Informacja o naborze wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu
Grantowego:

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
–„Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu
do sprzętu komputerowego – więcej Informacji