Deklaracja dostępności cyfrowej dla stron

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP oraz strony internetowej szkoły.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej

ul Parkowa 1

33-335 Nawojowa

Data publikacji strony internetowej szkoły: 2012-09-01
Data publikacji strony internetowej BIP : 2018-05-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły,
  • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-29

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr Jacek Musiał
e-mail: spnawojowa@gmail.com
Telefon: 18 445 70 16

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Parkowej
Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich
W budynku jest winda.
Osoby na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z windy znajdującej się w budynku od strony szkoły.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Obecnie nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dodatkowe informacje

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.