Komunikat dla Rodziców w sprawie wymagań edukacyjnych

Szanowni Państwo, Rodzice naszych uczniów!

Mijają 2 tygodnie spokojnej, normalnej nauki, w warunkach stacjonarnych. Z uwagi na trwającą sytuację niebezpieczeństwa epidemicznego, minimalizując zagrożenia chcemy umożliwić Państwu zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, bez przychodzenia do szkoły – umieszczając je na stronie internetowej szkoły w zakładce: Wymagania edukacyjne.

Informacja dotyczy: Wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.

Uważamy więc, że poprzez upublicznienie tych informacji, dopełniony został obowiązek poinformowania Państwa, jako Rodziców, o wymaganiach edukacyjnych.

Oczywiście, w razie potrzeby, w każdej chwili mogą Państwo w szkole poprosić o wersję papierową „wymagań”.

Wszelkie inne sprawy można osobiście, telefonicznie lub mailowo załatwiać w sekretariacie szkoły lub w kontakcie z wychowawcą.

Z kolei Rada Rodziców, biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego, postanowiła przedłużyć kadencję obecnym przedstawicielom na rok szk. 2020/21.