Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Nawojowej w okresie pandemii.

Wytyczne ogólne.

Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły uczęszczają tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie przyprowadzani i odbierani są ze szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły wszyscy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący mają obowiązek korzystania ze środka dezynfekującego.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły wchodzą do przestrzeni ogólnej i zachowują zasady: jeden opiekun z dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dziećmi i pracowników 1,5 m., stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 5. Do niezbędnego minimum ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz w wyznaczonych obszarach, z zachowaniem elementarnych zasad higieniczno – sanitarnych.
 6. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 7. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, dezynfekowany po każdym użyciu.
 8. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, izoluje się ucznia w odrębnym pomieszczeniu, informuje się rodziców o konieczności odebrania go ze szkoły.
 9. Organizacja pracy i jej koordynacja będzie tak zorganizowana, aby zachować dystans pomiędzy osobami przebywającymi w miejscach wspólnych, ograniczać gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali będą prane lub dezynfekowane, tych , których nie będzie można –zostaną usunięte lub zostanie uniemożliwiony do nich dostęp. To samo dotyczy sprzętu sportowego.
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Podczas realizacji zajęć , w tym z wychowania fizycznego i sportowych , w których nie można zachować dystansu, ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe.
 14. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników i nie wymieniają się miedzy sobą.
 15. Sale lekcyjne, korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Uczniowie korzystać będą z boiska szkolnego, na świeżym powietrzu ( na terenie szkoły), w tym w czasie przerw.
 17. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych rzeczy ( zabawek…). Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym przypadku dbamy o regularne ich czyszczenie oraz o to, aby nie udostępniały zabawek innym.
 18. W szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk, zostaną wprowadzone różne godziny przychodzenia do szkoły, a w miarę możliwości zostanie uczniom udostępniony co drugi boks.
 19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy, a w miarę potrzeby w innych salach. W pomieszczeniu tym znajdują się środki do dezynfekcji rąk i przestrzegane są ogólne zasady higieniczno – sanitarne dotyczące wietrzenia sali, dezynfekcji rąk i zabawek.
 20. Pracownicy szkoły ( administracja i obsługa) ograniczą kontakty z uczniami i nauczycielami.
 21. Praca biblioteki zostanie tak ustalona, aby umożliwić uczniom bezpieczne z niej korzystanie, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 1. Przy wejściu głównym znajdują się od marca br. numery telefonów do właściwej dla naszego regionu stacji sanitarno – epidemiologicznej, szpitala zakaźnego i służb medycznych.
 2. Osoby trzecie, wchodzące do szkoły muszą bezwzględnie dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki, mieć zakryte usta i nos i nie przekraczać stref przebywania.
 3. Bezwzględnie należy pilnować, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem.
 4. Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, w szczególności utrzymanie w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegane będą ściśle zalecenia producenta odnośnie wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 6. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych powieszone są plakaty dotyczące zasad prawidłowego mycia rąk i instrukcje dezynfekcji. Pomieszczenia te systematycznie będą sprzątane i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi zasadami. Zostanie przygotowany pojemnik do wyrzucania zużytych jednorazowych maseczek i rękawiczek.

Gastronomia

 1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni. Jadalnia zostanie przygotowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarno – higienicznymi.
 2. Dostawcy cateringu przywozić będą jedzenie w pojemnikach jednorazowych ( sztućce jednorazowe), które wydawać będzie wyznaczona osoba.
 3. Zużyte pojemniki i sztućce będą segregowane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 1. Do pracy przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować się będzie rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia ( nieangażowanie w dyżury, praca zdalna ).
 3. Przygotowane zostanie pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych ( wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami , zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy sporządzić listę osób, z którymi w/w pracownik miał styczność. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Wytyczne szczegółowe.

 1. Rodzice przyprowadzający lub oczekujący na swoje dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
 2. Osoby z zewnątrz, tzw. interesanci, w celu wejścia do budynku szkoły, korzystają z dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych. Pracownik obsługi ( specjalnie do tego wyznaczony ), wpuszcza petenta do budynku, dopilnowuje przestrzegania przez niego podstawowych zasad sanitarnych ( dezynfekcja, zasłonięcie nosa i ust ) oraz rejestruje w specjalnym zeszycie jego dane personalne oraz numer telefonu, następnie kieruje go do sekretariatu lub dyrektora szkoły.
 3. Wszystkie lekcje dana klasa ma w jednej, wyznaczonej sali, z wyłączeniem informatyki i wychowania fizycznego. Sale będą wietrzone po każdej lekcji i dezynfekowane po skończonych zajęciach. Podczas lekcji uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek.
 4. W każdej sali znajdują się środki do dezynfekcji i mycia rąk.
 5. W celu uniknięcia kumulowania się grup uczniów w szatni, klasy A w dni parzyste przychodzą 10 minut wcześniej do szkoły, przebierają się spokojnie w szatni i wychodzą z niej. Klasy B – 10 minut wcześniej przychodzą w dni nieparzyste.
 6. Również w celu rozładowania tłoku, otwarte będą trzy wejścia/ wyjścia do szkoły: główne – w nowym budynku, dwa w „ starym budynku”, poszczególne klasy zostaną im przyporządkowane.
 7. Aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem, ustawione będą trzy automaty do dezynfekcji rąk w wyżej wymienionych miejscach.
 1. Przerwy odbywać się będą na korytarzach i świeżym powietrzu – plac przed szkołą, teren obok boiska szkolnego. Podczas przerw wszyscy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Po zakończeniu przerwy, wchodząc do budynku szkoły na lekcje obowiązkowo należy dezynfekować ręce.
 2. Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości odbywać się będą przede wszystkim na świeżym powietrzu.
 3. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych należy zachować dystans dwóch metrów, jeśli jest to niemożliwe – ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. W łazienkach przy sali gimnastycznej znajdują się niezbędne środki do higieny rąk.
 5. Po każdej lekcji wych.fizycznego następuje mycie i dezynfekcja rąk.
 6. Uczniowie przebierać się będą w szatniach klasami ( jedna klasa przebiera się w szatni, zajmując wyznaczone przez nauczyciela krzesła i natychmiast ją opuszcza, aby umożliwić wejście kolejnej grupy). Kto, kiedy i w jakiej kolejności wchodzi do szatni decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia. Taka sama procedura obowiązuje po zakończonych lekcjach. Podczas wyjścia z sali gimnastycznej zachowujemy dystans dwóch metrów.
 7. Podczas zajęć na świetlicy należy zachować dystans dwóch metrów.
 8. Co godzinę przeprowadza się wietrzenie sali.
 9. Po zabawie, przed posiłkiem należy myć i dezynfekować ręce.
 10. Rodzice oczekujący na swoje dzieci ze świetlicy nie wchodzą do szkoły. Informują pracownika szkoły o którego ucznia chodzi, pracownik powiadamia nauczyciela świetlicy, który zapisuje godzinę wyjścia dziecka i pozwala mu wyjść do szatni i do domu.
 11. W przypadku, gdy uczeń źle się poczuje, nauczyciel prowadzący lekcje informuje o tym fakcie dyrektora szkoły bądź pedagoga , zostaje także poinformowany rodzic. Uczeń zaś zostaje odizolowany w specjalnie przygotowanej sali.
 12. Nauczyciele podczas przerw i pobytu w pokoju nauczycielskim noszą maseczki i zachowują dystans.