KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z ostatnim miesiącem nauki, ważne terminy:

 1. Oceny przewidywane nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują w odpowiednim miejscu (przy rubryce: ocena roczna) do 09 czerwca do godz. 12.00.
 2. Wychowawcy przekazują wykaz ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania uczniom
  i rodzicom 10 czerwca br.
 3. W dniach: 15 – 19 czerwca możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana (z przedmiotów i zachowania).
 4. W dniu 19 czerwca (godzina zostanie ustalona później) odbędzie się konferencja klasyfikacyjna.
 5. Do dnia 23 czerwca wychowawcy klas przygotowują świadectwa szkolne.
 6. W dniach: 16, 17, 18 czerwca odbywają się egzaminy ósmoklasisty, w związku z tym dla pozostałych uczniów jest to dzień wolny od zajęć, nie będzie też zaplanowanych na te dni konsultacji – nauczyciele pełnią w tym czasie funkcje w zespołach nadzorujących egzamin.
 7. Zostały przygotowane dla przewodniczących zespołów nadzorujących materiały, dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu, są do odebrania u wicedyrektora szkoły.
 8. Na stronie szkoły dostępne są dla uczniów informacje dotyczące przebiegu egzaminu i zasad bezpieczeństwa podczas jego przebiegu. Wychowawcy proszę przypomnieć uczniom
  o konieczności zapoznania się z nimi (Wytyczne dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty).