Wytyczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Wytyczne

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

/ przygotowane na podstawie wytycznych CKE, MEN i GIS /.

Zdający i inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu:

 1. Na egzamin może przyjść tylko i wyłącznie osoba zdrowa ( zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. W egzaminie lub jego organizacji nie może uczestniczyć osoba, jeżeli przebywa w domu
  z osobą na kwarantannie lub izolacji albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły nie może wejść rodzic, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole przebywają wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane bezpośrednio w przeprowadzenie egzaminu (członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi , którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu…), inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp., pracownicy odpowiednich służb np. medycznych , jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione, w tym rodziców uczniów, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,… Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, która podczas pracy z arkuszem powinna stać przy nodze stolika.
 8. Przewodniczący zespołu zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Środki bezpieczeństwa osobistego:

 1. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
  ( 1,5 m.) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego członkowie, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu, podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 5. Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku, lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.
 6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą korzystać z przyłbicy.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

 1. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje dotyczące: objawów zarażenia wirusem
  i sposobami uniknięcia zakażenia, numery telefonu do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego, służb medycznych oraz infolinii NFZ.
 2. Przy wejściu znajduje się także płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Płyn do dezynfekcji wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej Sali, w której odbywa się egzamin.
 3. W salach egzaminacyjnych nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali
  (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak jest zalecane, aby przeprowadzać egzamin w salach z jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
 4. Ławki ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego zachowują między sobą i zdającymi odstęp co najmniej 1,5 metra, w trakcie czynności organizacyjnych są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Powinni także do minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej, jednak konieczne jest regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 6. Drzwi do szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać, wyjątek stanowi egzamin z języka obcego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 7. Każdy zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste.
 8. Wszystkie pomieszczenia higieniczno – sanitarne będą na bieżąco dezynfekowane, ławki, oraz krzesła w Sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po egzaminie. To samo dotyczy poręczy, klamek, wyłączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł
  i powierzchni płaskich. Podczas dezynfekcji będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta odnośnie stosowania środków.
 9. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia lub nauczyciela, osoba ta zostanie odizolowana w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

 1. Członkowie zespołów nadzorujących przejdą przeszkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu.
 2. Paczki od kuriera odbieramy i otwieramy w rękawiczkach. Po odebraniu można przetrzeć je płynem dezynfekującym.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego ZN, arkusze zdającym uczniom rozdawane są również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu informujemy zdających obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, obowiązku zakrywania nosa i ust w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania ( podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką), konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 5. Unikamy tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 6. Uczniowie otrzymają szczegółową informację (z wyprzedzeniem kilkudniowym) o godzinie,
  o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu oraz o zasadach obowiązujących podczas wchodzenia do sal.
 7. Wszystkich zdających należy poinstruować, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 8. W przypadku zdającego, który korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi być również zachowany odstęp co najmniej 1,5 metrowy pomiędzy tym zdającym a nauczycielem.
 9. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany od reszty w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Zostają także poinformowane odpowiednie służby.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca
w roku 2019/2020 – wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. Przygotowanie sal: przewodniczący ZN przygotowują plany sal egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów (ustawienie stolików wraz z określeniem odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami ZN, rozmieszczenie członków ZN oraz obserwatorów, podział sal na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych członków ZN, ustawienie sprzętu audio), sprawdzają kartki z nr stolików oraz losy z numerami stolików.
 2. Ponadto sprawdzają: prawidłowość ustawienia ponumerowanych stolików, zapewniających samodzielna pracę zdających, przygotowanie miejsc dla członków ZN oraz obserwatorów zgodnie z planem sali egzaminacyjnej, umieszczenia w widocznym miejscu zegara, tablicy do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem, umieszczenia przed wejściem do sali listy zdających w danej sali, zapewnienia wymaganych warunków sanitarnych , zapewniają uczniom niezbędna pomoc przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i przy oddawaniu po zakończonej pracy.
 3. Przewodniczący ZN razem z przedstawicielem uczniów, odbiera od dyrektora szkoły arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
 4. Przed rozpoczęciem pracy przewodniczący ZN przypomina wszystkim o zakazie wnoszenia
  i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i konsekwencjach nieprzestrzegania tego zakazu.
 5. Przewodniczący ZN przypomina także ogólne zasady organizacyjne, zasady zachowania oraz kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich podczas egzaminu
  (procedury powyżej).
 6. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 7. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN, zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. Wychodząc z sali oraz poza salą , zdający zakrywa usta i nos.
 8. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi na pytania zdających wyłącznie związane z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w wytycznych. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 9. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu ZE przed rozpoczęciem egzaminu.
 10. Podczas egzaminu w sali egzaminacyjnej przebywają wyłącznie uczniowie , przewodniczący
  i członkowie ZN, nauczyciel wspomagający oraz obserwatorzy.
 11. Szczegółowe procedury związane z organizacją i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie CKE.

Egzamin ósmoklasisty dla zdających korzystających z komputera.

 1. Zdający ma do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny lub pracujący jako autonomiczny komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki. Komputer posiada oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w j. polskim. W komputerze wyłączony jest dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera. Zapewnione jest także szybkie postępowanie w przypadku awarii sprzętu.
 2. Po zakończeniu pracy z arkuszem i wydrukowaniu odpowiedzi, utworzone przez zdającego pliki muszą być usunięte z twardego dysku komputera, w tym z kosza oraz innych nośników danych. Podstawą oceny zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do OKE .
 3. Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych zawartych w wytycznych GIS, MEN, CKE.
 4. Inne, szczegółowe instrukcje na stronie CKE.

Egzamin ósmoklasisty dla zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego.

 1. Egzamin odbywa się w oddzielnej sali.
 2. Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych zawartych w wytycznych GIS, MEN i CKE.
 3. Arkusze egzaminacyjne otrzymują zdający i nauczyciel wspomagający.
 4. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu żadnych wyjaśnień dotyczących zadań w tym tekstów.
 5. Osoba wspomagająca wykonuje za zdającego wszystkie czynności związane z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego.
 6. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu, przebieg pracy z arkuszem musi być rejestrowany w formie jednego pliku, bez zatrzymywania nagrywania, jakość nagrywania nie może budzić wątpliwości co do przebiegu egzaminu, nie można nagrywać przebiegu egzaminu na dyktafon w telefonie komórkowym. Plik musi być zapisany na płycie CD lub DVD w celu późniejszego odtworzenia.
 7. Inne, szczegółowe instrukcje na stronie CKE.