Działania zaplanowane na rok szkolny 2022/2023

We wrześniu odbyło się spotkanie organizacyjne członków wolontariatu, podczas którego zapoznali się: z celami pracy oraz z  Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu. Wolontariusze zaakceptowali także plan pracy na rok szkolny 2022/2023 opracowany wspólnie z opiekunami. Ponadto podzielono grupę na zespoły zadaniowe, ustalono zasady współpracy w zespołach i przydzielono zadania. W tym roku szkolnym opiekę nad wolontariatem sprawują: Teresa Dorosz, Agnieszka Kiercz, Marta Jurczak.

Działania zaplanowane w bieżącym roku szkolnym 2022/2023:

1. „Poczytajmy”- organizacja i przeprowadzenie spotkań czytelniczych w ramach  akcji „Cała Polska  czyta  dzieciom” propagującej czytelnictwo wśród najmłodszych.
2.  „Pomagamy zwierzętom”- zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt.
3. „Światełko pamięci”- organizacja zbiórki zniczy oraz dbanie o miejsca w Nawojowej i okolicy upamiętniające wydarzenia historyczne.
4. Udział w akcji „Razem na święta „ – zbiórka darów dla potrzebujących.
5. „Życzenia dla seniora” – przygotowanie   kartek  z życzeniami i przekazanie ich osobom samotnym i starszym
6. „Pomagamy”- praca wolontariuszy na świetlicy szkolnej i w bibliotece.
7. „Zakręcona akcja” – zbieramy zakrętki.
8. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania i aktywnych form spędzania czasu wolnego – gazetka.
9. Współpraca z Nawojowską Grupą Wsparcia i udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenie.
10. Udział w akcjach organizowanych w ramach Nawojowskiego Centrum Wolontariatu.
11. Aktualizacja gazetki wolontariatu.
12. Informacja o akcjach na stronie internetowej szkoły.
13. Organizacja  i koordynacja działań charytatywnych  na terenie szkoły, w środowisku lokalnym a także uczestniczenie  w akcjach ogólnopolskich –  np. pomoc Ukrainie, zadania i akcje wynikające z sytuacji losowych.